Vedtekter

§ 1 Formål

Norsk cosplayforening er en frittstående, landsdekkende, apolitisk og verdinøytral interesseorganisasjon for cosplayere og cosplayinteresserte, uten binding til andre organisasjoner, stiftet 1.11.2017.

Norsk cosplayforening skal:

  1. Jobbe for å fremme cosplayeres interesser i samfunnet
  2. Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for cosplayere
  3. Fremme gode arbeidsforhold for cosplayere

§ 2 Virksomhet

NCFs forretningsvirksomhet skal bidra til å finansiere foreningens ikke-kommersielle formål. Ingen av foreningens medlemmer kan ta ut deler av overskuddet eller overta foreningens aktiva. Ved oppløsning skal gjenværende aktiva doneres til et cosplay-relatert formål.

 

§ 3 Medlemmer

Medlemskap er åpent for alle cosplayere og cosplayinteresserte i Norge fra og med året du fyller 13.

Fullt navn, fødselsdato, postnummer og e-postadresse må oppgis ved innmelding.

Personer som har begått alvorlige voldsforbrytelser eller seksualforbrytelser, er ikke velkomne i foreningen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, folk som er dømt etter straffelovens kapittel 25 (voldslovbrudd) og kapittel 26 (seksuallovbrudd).

Styret kan med to tredjedels flertall ekskludere, eller nekte medlemskap til personer som er dømt for andre forhold, for eksempel hatytringer, diskriminering eller narkotikalovbrudd.

Personer som er under etterforskning for, eller satt under tiltale for samme forhold, utestenges fra foreningens arrangementer inntil saken er rettskraftig avgjort.

Personer som er straffedømt for forbrytelser som nevnt ovenfor skal ekskluderes inntil straffen er sonet. Hvis dommen ankes til lagmanns- og/eller høyesterett er personen ekskludert inntil han/hun eventuelt frikjennes og saken ikke ankes videre.

Personer som har sonet dom kan, etter en karanteneperiode minst tilsvarende dommens lengde, søke om medlemskap. Slikt medlemskap krever 3/4 flertall i styret for å innvilges.

Personer som er ekskludert fra foreningen har ikke adgang til arrangementer eller lokaliteter/områder som foreningen disponerer. Dette gjelder foreningens egne arrangement eller arrangement i samarbeid med andre foreninger.

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Stemmerett og valgbarhet på årsmøtet har den som er betalende medlem (ikke støttemedlem) ved utsendelse av årsmøtevarsel. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, vil av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem på grunn av manglende kontingent, kan det ikke tas opp igjen før et helt år har passert siden medlemmet ble strøket.

 

§ 5 Kontingent

Kontingenter fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis per kalenderår. Denne vil være redusert ved innmelding etter 31. august. Det kan tegnes støttemedlemsskap, som vil ha en høyere kontingent enn vanlig medlemsskap.

 

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er Norsk cosplayforenings høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter (fysisk). Ingen har mer enn en stemme, men kan medbringe maks én fullmakt som er skriftlig avgitt og godkjent ved møtestart. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Konstituering

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Årsberetning fra styret

4. Behandle regnskap i revidert stand

5. Fastsette kontingent

6. Fastsette handlingsplan

7. Vedta budsjett

8. Ansvarsfrihet for styret

9. Forslag til vedtektsendringer

10. Andre innkomne forslag

11. Valg av:

  • Leder (for 2 år i partallsår) (Må ha fylt 18 innen valgdato)
  • Nestleder (for 1 år stiftelsesåret, deretter for 2 år i oddetallsår) (Må ha fylt 18 innen valgdato)
  • Kasserer (for 1 år stiftelsesåret, deretter for 2 år i oddetallsår) (Må ha fylt 18 innen
  • valgdato)
  • Sekretær (for 2 år i partallsår) (Må ha fylt 18 innen valgdato)
  • Styremedlemmer (for 1 år) (3 stykk)
  • Varamedlemmer  (for 1 år) (2 stykk)

12. Eventuelt, synspunkter til kommende styre

 

Valg skal foregå skriftlig hvis noen fremmøtte krever det.

Referat skal offentliggjøres etter årsmøtet.

 

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

 

§ 9 Styret

Norsk cosplayforening ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Norsk cosplayforenings økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser

4. Representere Norsk cosplayforening utad

 

Leder innkaller til styremøter ved behov, minst 3 ganger i året. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Det kan ikke forekomme fullmakt på styremøter. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges for to år, mens ordinære styremedlemmer velges for ett.

 

§ 10 Grupper/avdelinger

Norsk cosplayforening kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. NCFs styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

Avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Norsk cosplayforening utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 11 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 12 Oppløsning (§ 12 kan ikke endres)

Oppløsning av Norsk cosplayforening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.